Czym zajmują się prawnicy medyczni?

Czym zajmują się prawnicy medyczni?

Czym zajmują się prawnicy medyczni? Postęp medycyny, a co za tym idzie pojawienie się nowych metod diagnostycznych, terapii czy nieznanych do niedawna dyscyplin, takich jak transplantologia, inżynieria genetyczna czy sztuczny rozród, konfrontuje współczesnych lekarzy i pacjentów z zaledwie kilkanaście lat temu. Lekarze zmuszeni są zatem do sprostania wszelkim obowiązkom wynikającym z prawa – w odniesieniu do zawodu lekarza czy praw pacjentów. Zmieniające się przepisy prawa powodują, że sprawy związane z medycyną wymagają pomocy prawnej lekarza. Takimi sprawami zajmują się prawnicy medyczni.

Czym jest prawo medyczne i jaki jest jego zakres?

Prawo medyczne adwokat-seidel.pl/prawo-medyczne-kancelaria-warszawa/ to termin, który istnieje w języku prawniczym od dłuższego czasu, choć ostatnio został wyodrębniony jako nowa gałąź prawa. Posługuje się wieloma innymi dziedzinami prawa – prawem cywilnym, karnym, administracyjnym i konstytucyjnym. Z definicji prawo medyczne to zbiór norm regulujących prawa i obowiązki pacjentów oraz personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także np. personelu diagnostów laboratoryjnych i innych podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług medycznych. Norma ma na celu zdefiniowanie zasad działania i odpowiedzialności dla różnych zawodów medycznych. Ponadto precyzują, jakie są zasady wykonywania czynności medycznych oraz jakie są obowiązki personelu medycznego podmiotu.

Prawo medyczne stosuje więc normy z różnych gałęzi prawa. Jej źródłami są akty prawne o zasięgu ogólnym oraz akty prawa międzynarodowego działające na poziomie światowym i europejskim.

Zakres prawa medycznego. Prawo medyczne obejmuje zbiór norm z różnych gałęzi prawa: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz prawa międzynarodowego.

Specyfika zawodu prawnika medycznego

Obecnie rynek usług medycznych stawia wysokie wymagania lekarzom i ich doradcom (tj. prawnikom medycznym lub radcom prawnym). Specjalizują się w szczegółach prawa medycznego. Gdy prawnicy medyczni rozwiązują problemy zawodowe, muszą posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną z tego zakresu, ale także wieloletnią praktykę zawodową. Ważne jest tutaj doświadczenie, które można zdobyć jedynie realizując zlecenia dla lekarzy, gabinetów lekarskich, przychodni. Specjaliści w tej dziedzinie powinni również znać uwarunkowania prawne i ekonomiczne branży medycznej.

Czym zajmują się prawnicy medyczni?
Czym zajmują się prawnicy medyczni?

Prawnicy medyczni powinni również umieć rozstrzygać spory dotyczące błędów medycznych, które często obracają się wokół najważniejszych kwestii, zdrowia i życia człowieka. Pacjenci czasami pozywają lekarzy do sądu cywilnego, składają do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub składają skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich na odpowiedzialność zawodową lekarza.

Wszystkie sprawy rozpoczynają się od postępowania przed sądem lekarskim. Lekarska pomoc prawna obejmuje wszystkie aspekty pracy służby zdrowia i zagadnienia z nią związane. Prawnik medyczny lub radca prawny potrafi zastosować swoją wiedzę w praktyce, co często jest dla lekarza jedyną szansą na pociągnięcie go do odpowiedzialności za błąd w sztuce. Te z kolei mogą być wynikiem wypadków, a nie zaniedbań lub braku wiedzy. Prawnicy medyczni reprezentują lekarzy przed sądami cywilnymi i zawodowymi. Jest także doradcą w różnych sporach. Prawnicy medyczni mogą reprezentować lekarzy przed samorządami lekarskimi, przeciwdziałać skutkom naruszeń praw jednostki oraz doradzać we wszelkich sprawach związanych z etyką zawodową i bezpieczną współpracą z firmami farmaceutycznymi. Dzięki znajomości prawa medycznego rozwiązuje bieżące problemy, ale także pomaga im zapobiegać.

Co kancelarie prawne robią przeciwko lekarzom w prawie opieki zdrowotnej?

Prawnicy zajmujący się prawem medycznym pomagają lekarzom w kontaktach z pacjentami i sporach, prowadząc negocjacje ugodowe i mediacje. Ponadto prowadzą postępowania sądowe związane z odpowiedzialnością cywilną i dyscyplinarną lekarzy. Do ich zadań należy także udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach przed Wojewódzkim Kolegium Orzekających w Sprawach Lekarskich.

Działalność prawników medycznych i radców prawnych związana z gabinetami i poradniami lekarskimi

Specjaliści prawa medycznego pomagają również gabinetom lekarskim i poradni. Udzielają różnorodnej pomocy prawnej w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak wpisy do rejestrów czy tworzenie regulaminów. Świadczą pomoc prawną w zakresie powiązań z Narodowym Funduszem Zdrowia i rozliczania interesów, a także w zakresie eksperymentów medycznych, umów z lekarzami oraz postępowań sądowych. Ponadto reprezentują ww. podmioty w negocjacjach handlowych. Wykonują również wszelkie czynności związane z przygotowaniem prawidłowej dokumentacji medycznej związanej z konsultacjami pacjentów oraz sporządzaniem umów.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl